• TRẦN THỊ XOAN
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0916696125
 • xoanhoami@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm mầm non. Phụ trách cơ sở vật chất, dinh dưỡng.
 • H HƯƠNG ÊBAN
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0359669739
 • huong.gia.ngach@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm mầm non. Phụ trách chuyên môn.
CAO THỊ TOAN
 • CAO THỊ TOAN
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0919706079
 • caotoan2012@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm mầm non. Phụ trách chỉ đạo chung về chuyên môn, cơ sở vật chất, tài chính.